Вивчення молекулярної фізики в загальноосвітніх навчальних закладах

Тип: Дипломна робота.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 74.
Короткий опис:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Науково-методичний аналіз вивчення молекулярної фізики в загальноосвітніх навчальних закладах
1.1. Психолого-педагогічні основи формування наукових понять в учнів загальноосвітньої школи

1.2. Аналіз існуючої методики вивчення молекулярної фізики в загальноосвітніх навчальних закладах
1.3. Основні вимоги до вивчення молекулярної фізики в старшій школі
1.4. Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики
Розділ 2. Методична система вивчення основ молекулярної фізики
2.1. Вивчення елементів молекулярної фізики в основній школі
2.2.Методика вивчення молекулярної фізики в старшій школі
2.2.1.Методичні рекомендації до створення опорних конспектів
2.2.2.Методичні розробки уроків з використанням опорних конспектів при вивченні молекулярно-кінетичної теорії
Розділ 3. Педагогічний експеримент і аналіз його результатів
3.1 Розробка одного із видів занять
Загальні висновки
Список використаних джерел

Вступ

Для побудови нашої незалежної держави потрібні творчі, мислячі люди, формуванню яких велику увагу має приділяти сучасна школа. Щоб навчити учня логічно мислити, потрібно на кожному уроці ставити перед ними проблему, потрібно його навчити розв’язувати поставлені задачі самостійно, використовуючи вже набуті знання.

Будь-яка педагогічна діяльність визначається метою. Тому вчитель фізики, готуючись до уроку, насамперед визначає, що він хоче досягти. На уроці учні повинні засвоювати новий матеріал: явища, закони, теорії, а також застосовувати їх в різних ситуаціях, в тому числі і виробничих. Із усвідомлення мети і повинна починатися підготовка вчителя фізики до уроку.

Але цього не досить. Продумуючи структуру уроку, необхідно враховувати результати сучасних психолого-педагогічних досліджень, які показують, що в навчанні повинна переважати діяльність учнів. Вони повинні діяти з приладами, наочними посібниками, довідниками. Ця діяльність пов’язана з активним мисленням.

Сучасний урок – така форма взаємодії вчителя і учня, яка визначає характер їх спілкування, направлене на формування знань та вмінь учнів.

Задача вчителя – знайти прийоми, що забезпечують кожному учневі глибокі і міцні знання, що розкривають перед всіма дітьми шлях реалізації їх індивідуальних внутрішніх ресурсів і наступний вихід на творчі начала в діяльності кожного школяра.

Розділ “Молекулярна фізика” подається безпосередньо за механікою і використовує головним чином ідеї класичної механіки. При цьому лишаються нерозкритими багато важливих сторін молекулярних явищ, особливо для опису конденсованого стану речовини, для пояснення яких класичної механіки недостатньо.

Ознайомлення учнів з основами молекулярно-кінетичної теорії, а також з тепловими процесами й з теоретичним їх обґрунтуванням – справа значно складніша, ніж вивчення механічної форми руху матерії.

У механіці учні вивчали закономірності перебігу явищ, які можна було спостерігати безпосередньо за допомогою органів чуття або приладів, і мали можливість визначати й вимірювати відповідні величини: лінійні й об’ємні розміри тіл, масу, швидкість, силу, енергію.

Цього не можна сказати про молекулярно-кінетичну теорію. Тут учні мають справу з процесами, які, незважаючи на значне вдосконалення апаратури, все ще малодоступні для спостереження.

Тому під час вивчення цих питань особливо доцільні такі прийоми викладання, як пов’язування теорії з практикою, узагальнення даних спостереження й експерименту, моделювання процесів, а також проведення аналогії між явищами макросвіту і мікросвіту. На таких уроках значно більшою мірою використовуються абстракції, моделі явищ, узагальнення й передбачення.

Мета даної роботи – розробити на основні сучасних психолого-педагогічних досліджень і аналізу існуючої методики вивчення системи уроків з молекулярно-кінетичної теорії, які б забезпечили ефективне засвоєння подальшого матеріалу курсу фізики.

Об’єкт дослідження – процес формування знань учнів з розділу “Основи молекулярно-кінетичної теорії” в старшій школі.

Предмет дослідження – процес формування положень молекулярно-кінетичної теорії та її наслідків.

Методологічною основою дослідження являється діалектико-матеріалістична теорія пізнання.

Як вихідне положення для дослідження в роботі взято теорію поетапного формування розумових дій.

Досягнення мети вимагало розв’язку таких задач:

1. Аналіз існуючої методики вивчення молекулярно-кінетичної теорії і обґрунтування необхідності її вдосконалення.

2. Вдосконалення методики формування понять з молекулярної теорії, спираючись на теорію поетапного формування розумових дій.

3. Розробка нових прийомів систематизації знань учнів.

Наукова новизна проведеного дослідження заключається в розробленій методиці проведення уроків в поєднанні традиційної методики з використанням опорних конспектів.

Практична значимість роботи полягає в розробці конкретних рекомендацій для поурочного планування, що сприяє підвищенню ефективності вивчення основ молекулярної фізики в старшій школі.

rar

 Завантажити