Застосування графічного методу у процесі вивчення основ механіки в загальноосвітній школі

Тип: Дипломна робота.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 67.
Короткий опис:

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. Місце графічного методу у системі навчання фізики в загальноосвітній школі
1.1. Науково – методичні засади застосування графічного методу у навчанні фізики в загальноосвітній школі

1.2. Графічний спосіб розв’язування задач і його дидактичні можливості
1.3. Навчальний фізичний експеримент як засіб формування в учнів умінь застосовувати графічний метод
Розділ 2. Методика застосування графічного методу у процесі вивчення механіки
2.1. Формування умінь застосовувати графічний методи при вивченні механічних явищ в основні школі
2.2. Побудова та використання графіків при вивченні основ класичної механіки у старшій школі
2.3. Методика застосування графічного методу у процесі виконання учнями навчального фізичного експерименту
2.3.1. Досліди на етапі ознайомлення учнів із графічним способом фізичних задач
2.3.2. Методика виконання фізичних дослідів
2.3.3. Уроки, де поєднуються графічний і алгебраїчний способи розв’язування задач
Розділ 3. Педагогічний експеримент і його результати
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Графічний спосіб подання інформації в навчальній та практичній діяльності людини охоплює різні графічні зображення, починаючи від діаграм у прямокутній системі координат і закінчуючи номографією, що здебільшого охоплює зміст курсу математики. Графічний спосіб, пов’язаний із геометричними побудовами, які широко використовуються у механіці і термодинаміці, в оптиці і будові атома, у вченні про поля та в інших галузях фізики.

Фізика вивчає різноманітні явища і процеси, що відбуваються довкола. Розділ фізики, у якому пояснюється рух і взаємодія тіл, називається механікою. Слово “механіка” вперше ввів Арістотель.

Механіка – одна з найдавніших наук. Виникнення і розвиток її пов’язані з потребами людини. Перші трактати з механіки, де розглядалися властивості простих механізмів і машин, з’явилися ще в Стародавній Греції. Значний внесок у її становлення зробили такі корифеї науки, як Арістотель, Архімед, Леонардо да Вінчі, Галілео Галілей та інші.

Викладання шкільного курсу фізики, як відомо, пов’язано із розкриттям суті і взаємозв’язків між явищами і процесами, що відбуваються у навколишньому світі, виясненням законів, закономірностей і фізичних теорій, в яких проявляються певні залежності між фізичними величинами і параметрами. Кожна така закономірність може бути виражена аналітично, таблично чи графічно.

Великий внесок у розвиток проблеми формування практичних вмінь і навичок на уроках математики зробили вчені: П.Р. Атутов, М.М. Скаткін, С.М. Шабанов, Д.А. Енштейн та ін.

У дидактичному плані зображення певної функціональної залежності у вигляді графіків є неоцінимо важливим. Графіки сприяють розвитку мислення учнів і виробляють у кожному з них чітке і ясне розуміння самих явищ і закономірностей, які складають основу змісту навчальної дисципліни. Безперечно, широке запровадження графічного способу у навчальному процесі допомагає у боротьбі з формалізмом в знаннях, бо графік наочно розкриває кількісну сторону залежності у вигляді геометричного образу. На графіку вдається показати те, що учні можуть уявляти собі у вигляді аналітичного виразу функціональної залежності, але на значно вищому рівні. Графік дозволяє уточнити, як саме залежить одна величина від іншої і поступово створити у учнів уявлення про характер цієї залежності: зростання функції, про наявність в ній максимуму чи мінімуму, про середнє значення функції тощо.

У навчальному процесі з фізики важливе місце займають графіки під час обробки і аналізу результатів цілого ряду лабораторних робіт.

Зрозуміло, що запровадження графічного методу на уроках та в самостійній домашній роботі учнів плідно впливає на здійснення зв’язку фізики з математикою і сприяє формуванню цілісної дійової системи знань з цих дисциплін, що описують природні явища.

Графічні завдання дозволяють наочно найбільше яскраво й зрозуміло виражати функціональні залежності між величинами, що характеризують процеси, які протікають у навколишньому середовищі й техніці (особливо при вивченні різних видів руху в механіці).

Саме тому тема звучить “Застосування графічного методу під час розв’язування задач з механіки”, бо саме графічному способу розв’язування задач мало уваги приділяють вчителі на уроках фізики.

Розв’язування і складання фізичних задач – є, без сумніву, однією з найважливіших форм організації навчальної діяльності учнів. Майбутній вчитель фізики повинен свідомо, на високому рівні оволодіти основними методами і способами розв’язування задач і мати уявлення про характер відповідної психічної діяльності учнів. Адже однією з найскладніших цілей навчання фізики у сучасній середній школі є оволодіння учнями вмінням розв’язувати задачі.

rar

 Завантажити