Фізика. 10 клас. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість. Закон додавання швидкостей. Графіки руху

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 6.
Короткий опис:

Мета уроку: формування знань про прямолінійний рух, швидкість як фізичну величину, класичний закон додавання швидкостей, розв’язання основної задачі механіки для прямолінійного рівномірного руху; розгляд графіків залежності швидкості, координат прямолінійного рівномірного руху від часу.
Тип уроку: комбінований.
Демонстрації: Демонстрація утворення блискавки та дослідів, підготовлених за завданнями учителя.

Хід уроку

I. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань

1. Що називається системою відліку?

2. Що таке траєкторія? На які види ділиться рух залежно від траєкторії?

3. Що називається шляхом? переміщенням?

4. У чому полягає відмінність між шляхом і переміщенням?

5. У чому полягає зміст поняття відносності руху?

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Учитель повідомляє тему уроку, пропонує учням ознайомитися з планом її вивчення, який записано на дошці. Потім учитель просить учнів самостійно сформулювати мету уроку і, якщо потрібно, вносить корективи у їхні відповіді.

План вивчення теми

1. Рівномірний прямолінійний рух.

2. Швидкість рівномірного прямолінійного руху як фізична ве¬личина.

3. Закон додавання швидкостей.

4. Переміщення прямолінійного рівномірного руху. Розв’язання основної задачі механіки для прямолінійного рівномірного руху.

5. Графіки руху.

IV. Вивчення нового матеріалу, його сприймання й осмислення

Рівномірний прямолінійний рух

Найбільш простим видом руху є рівномірний прямолінійний.

Рівномірним прямолінійним рухом називається такий рух тіла, за якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення і траєкторія його руху є прямою лінією.

Запитання до класу

1. Наведіть приклади рівномірного прямолінійного руху.

2. Як ви вважаєте, чи часто нам зустрічаються випадки прямо¬лінійного рівномірного руху?

3. Навіщо вивчати даний вид руху, вміти описувати його закономірності?

Швидкість рівномірного прямолінійного руху як фізична величина

Однією з характеристик рівномірного прямолінійного руху С його швидкість. Учитель пропонує учням охарактеризувати швидкість як фізичну величину за узагальненим планом характеристики фізичної величини і зробити запис у зошити.

rar

 Завантажити