Геометрія. 8 клас. Паралелограм. Ознаки паралелограма

Тип: Урок.
Наука: Геометрія.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 7.
Короткий опис:

Мета уроку: дати означення паралелограма; формувати вміння позначати паралелограми, виконувати рисунок за описом, використовуючи вивчену термінологію; познайомити учнів з ознаками паралелограма та формувати первинні вміння застосовувати їx під час розв’язування задач.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Математичний диктант. Відповіді до нього можна заздалегідь написати на відкидній дошці або викликати учня, який писатиме диктант на відкидній дошці.

1. Накресліть опуклий чотирикутник, у якого три кути є тупими.

2. Накресліть опуклий чотирикутник, у якого два сусідні кути прямі, а два інші не прямі.

3. Накресліть опуклий чотирикутник, у якого два протилежні кути прямі, а два інші не прямі.

4. Накресліть опуклий чотирикутник, у якого одна діагональ ділиться точкою перетину навпіл, а інша діагональ ні.

5. Накресліть опуклий чотирикутник, у якого обидві діагоналі діляться точкою перетину навпіл

Після диктанту вчитель пропонує учням зробити самоперевірку диктанту, відповідає на питання, що виникли під час перевірки.

II. Вивчення нового матеріалу

Учитель формулює означення паралелограма.

Паралелограм – це чотирикутник, у якого протилежні сторони пара-лельні, тобто лежать на паралельних прямих

Питання до класу

Які помилки допущені в зображенні паралелограмів на рис. 6 і 7?

Учитель об’єднує учнів у чотири групи таким чином, щоб у кожній з них були учні з різним рівнем підготовки. Кожній групі в якості задачі на доведення пропонується довести одну з ознак паралело¬грама, наведених у таблиці. Якщо необхідно, вчитель надає групам допомогу. Кожній групі дається можливість представити своє доведення. Учитель підкреслює, що доведені твердження є ознаками паралелограма й часто застосову¬ються при розв’язуванні задач.

Задача 1 (ознака 1). Якщо діагоналі чотирикутника перетинаються і точкою перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник — паралелограм.

Нехай ABCD — даний чотирикутник, діагоналі якого перетинаються в точці О (рис. 8). У трикутниках ВОС і DOA: BO = DO,OC = OA — за умовою; ∠BOC = ∠DOA як вертикальні. Отже, трикутник ВОС = DOA за двома сторонами і кутом між ними. Звідси ∠ВСО = ∠DAO, причому ці кути є внутрішніми різносторонніми при прямих ВС і AD і січній АС. Отже, ВС||AD. Аналогічно доводимо рівність трикутників BOA і DOC і паралельність прямих АВ і CD. Оскільки протилежні сторони чотирикутника паралельні, то цей чотирикутник — паралелограм за означенням, що й треба було довести.

Завантажити

 Завантаження