Інформатика. 11 клас. Використання статистичних функцій. Побудова діаграм і графіків під час роботи з табличними даними

Тип: Урок.
Наука: Інформатика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 10.
Короткий опис:

Мета уроку: закріпити знання про функції та ознайомити зі статистичними функціями; сформувати навички використання статистичних функцій; сформувати знання про діаграми і гістограми; ознайомити з типами діаграм; сформувати навички використання майстра діаграм при їх побудові; розвити властивості уважності, операцій мислення і творчої уяви; сформувати інтерес до предмету засобами графічного подання інформації; сформувати акуратність та уважність у побудові діаграм.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Використана література:
1. Володіна І.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — Х.: Гімназія, 2009. — 384 с.
2. Гаєвський O. Ю. Інформатика. 7-11 Клас — К.: А.С.К., 2005.
3. Зарецька І. T., Гуржій A M., Соколов O. Ю. Методичний посібник з інформатики. — X.: Факт, 2004.
4. Корнієнко М.М., Іванова І.Д. Інформатика. Електронні таблиці EXCEL: теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи. – Х.:Веста:, 2008. – 48 с.
5. Оліференко H. В. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах. — X.: Ранок, 2006.

Хід уроку

1. Організаційний момент

2. Мотивація вивчення теми

Ми продовжуємо вивчати табличний процесор Excel і його можливості аналізу даних. Говорячи про аналіз даних, не можна оминати увагою науку, яка покликана цим займатися, це — математична статистика.

Табличний процесор мас клас функцій, відповідальних за роботу із статистичними показниками.

Багато інформації про навколишній світ людина сприймає за допомогою зору. Тому часто дуже важливо не тільки знайти переконливі дані, а й стисло і наочно їх подати. Попередній аналіз даних може вико¬нуватися за допомогою їх графічного подання. Excel і тут надає суттєву допомогу.

Завдання уроку:

• ознайомлення з типами діаграм Майстра діаграми Excel;

• визначення властивостей основних типів діаграм;

• предмет математичної статистики;

• використання діаграм для первісного статистичного аналізу даних.

3. Викладання нового матеріалу

Діаграма — це зручний спосіб подання даних таблиці в графічному вигляді, що доцільно використовувати для аналізу й порівняння даних.

У програмі Excel термін «діаграма» використовується для позначення усіх видів графічного подання числових даних — діаграм та графіків. Діаграма пов’язана з даними, на основі яких вона створена, і автоматично оновлюється під час зміни даних.

Microsoft Excel пропонує велику кількість стандартних (79 видів із 14 типів) і нестандартних (20 видів) діаграм, але основою всіх їх є три основні різновиди: кругова діаграма, стовпчикова діаграма і графік.

Кругова діаграма — це круг, розділений на сегменти. Кожний сегмент пропорційний відповід¬ним процентним часткам величин у загальній сумі.

На стовпчиковій діаграмі кожна величина подається у вигляді стовпчика, висота якого пропорційна значенню цієї величини.

Графік у Microsoft Excel — це набір точок, які часто сполучені лініями, положення яких визначається парою координат.

Стандартні типи діаграм

Гістограма. Демонстрація зміни певних значень у часі, а також порівняння даних або з’ясування тенденцій. Гістограму краще застосовувати, коли потрібно оцінити та звернути увагу на зміну даних за кінцевий період часу. Категорії розміщуються вздовж горизонталі, а значення — уздовж вертикалі

Лінійчаста діаграма. Відображення співвідношення окремих компонентів, демонстрація або порівняння окремих числових значень у визначений час. Нагадує повернуту на 90 градусів гістограму. За наявності багатьох значень даних краще вибрати не гістограму, а лінійчасту діаграму, більша увага приділяється співвідношенню значень, менша — змінам у часі. Краще упорядкувати дані за стовпцями або рядками.

Графік Демонстрація змін значень у групі за тривалі проміжки часу, особливо якщо потрібно акцентувати увагу на змінах у часі й темпах змін. Графіки краще використовувати, коли є потреба відобразити кілька груп даних одночасно.

Точкова діаграма. Побудова графіка даних наукових досліджень, але можна застосовувати і для відтворення будь-якого іншого графіка. Точкові діаграми можуть відображати зміни сукупності даних. їх використовують для визначення того, чи залежить одна змінна від іншої, чи впливають вони одна на одну

Бульбашкова діаграма. Відображення на площині наборів із трьох значень. Подібна до точкової діаграми, але третя величина відображає розмір бульбашки.

Пелюсткова діаграма. Аналог графіка в полярній системі координат. Відображає розподіл зна¬чень відносно початку координат.

Кругова діаграма. Зображення складових частин якоїсь величини або певні пропорції і співвідношення. Кругові діаграми мають лише один ряд даних, тому для їх побудови використовується лише один стовпець або один рядок даних. Краще маленькі сектори в основній діаграмі об’єднати в один елемент, а потім розбити в окрему діаграму поряд з основною.

rar

 Завантажити