Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів про вивченні розділу “Початкові відомості про будову речовини”

Тип: Курсова.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 39.
Короткий опис:

ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Фізичні величини, види та методи їх вимірювання.
1.1. Значення вимірювань для науки і техніки.
1.2. Еталони одиниць фізичних величин.
1.3. Види й методи вимірювання фізичних величин.
Розділ II: Практична діяльність учнів на факультативних заняттях.
2.1 Практична діяльність учнів на факультативних заняттях під час вивчення теми „Теплові явища”.
2.2 Результати експериментальної роботи.
2.3 Похибки вимірювань
Список використаних джерел

Вступ

Поглиблене вивчання фізики в VII – VIII класах здійснюється на факультативних заняттях. В ІХ-Х класах поряд з факультативними заняттями існує інша форма поглибленого вивчення фізики, здійснювана в школах і класах із поглибленим теоретичним і практичним вивченням фізики.

На факультативі з фізики організуються систематичні заняття по програмі, що має тісний зв’язок із програмою основних занять по фізиці.

Мета факультативного курсу “Фізичні величини та їх вимірювання” – оз-найомити учнів з основними поняттями фізичної науки, допомогти їм в оволодінні навичками вимірювання та іншими експериментальними вміннями.

На вступних заняттях дається визначення фізичної величини, а на практич-них заняттях відпрацьовуються навички вимірювання цих фізичних величин, розглядається їхня роль у техніці, відомості з історії метричної системи мір. Учні вивчають способи вимірювання фізичних величин, прямі та непрямі вимірювання, використання датчиків, виконуючих пристроїв.

Об’єктом дослідження є ступінь поглиблення знань учнів та розвиток їх інтересів на факультативних заняттях.

Предметом дослідження є процес формування експериментальних вмінь і навичок та застосування їх на практиці.

Гіпотеза дослідження – припускає, що систематична діяльність учнів на факультативних заняттях по фізиці шляхом розв’язування системи завдань, сприяє формуванню в них поглиблених знань з фізики.

Методичне забезпечення курсу базується на системі демонстраційних і ла-бораторних досліджень, у процесі виконання яких учні набувають уміння з тех-ніки експерименту, в тому числі вміння планувати експериментальне досліджен-ня, складати звіт у вигляді таблиць, графіків, діаграм.

Процес формування експериментальних умінь спирається на рекомендації психолога щодо використання як часткових алгоритмів (правил користування вимірювальними приладами), так і загальних систем орієнтації (план проведен¬ня експериментального дослідження). Програмою-максимум передбачено формування навичок конструювання та моделювання приладів.

Завдання курсу:
1. Ознайомити учнів з поняттями: фізична величина, вимірювальні прилади, методи вимірювань, похибки вимірювань, експериментальне дослідження;
2. Навчити учнів чітко використовувати вимірювальні прилади і забезпечити розуміння ними того факту, ще жоден прилад не дає абсолютно точних значень вимірюваної величини;
3. Навчити учнів, аналізуючи результати експериментального дослідження, робити висновок відповідно до сформульованої задачі дослідження;
4. Розкрити роль вимірювань у техніці, показати, що в науці й техніці часто одні величини вимірюються за допомогою інших, пов’язаних з ними, величин;
5. Формувати навички дотримання правил техніки безпеки.

Зміст факультативного курсу: значне посилення ролі самостійного фізичного експериментування має забезпечити підготовку учнів до освоєння різномані¬тних методів вимірювання у науці та техніці.

Розділ І. Фізичні величини, види та методи їх вимірювання.

1.1. Значення вимірювань для науки і техніки

У практичному житті люди скрізь мають справу з вимірюванням. Вимірювання не тільки становлять основу науково-технічних знань, а й мають важливе значення для обліку матеріальних ресурсів, планування, для торгівлі, досягнення потрібної якості продукції, для охорони здоров’я і безпеки праці, вдосконалення технології та для багатьох інших видів людської діяльності. При цьому велике значення має підвищення точності контрольно-вимірювальних засобів.

У народному господарстві можна виділити три головні функції вимірювань:
1) облік продукції народного господарства, яка характеризується масою, довжиною, об’ємом, потужністю, енергією і т. д.;
2) вимірювання фізичних величин, технічних параметрів» характеристик процесів, складу і властивостей речовини, які проводяться під час наукових досліджень, випробувань і контролю продукції, в медицині, сільському господарстві та інших галузях;
3) вимірювання для контролю й регулювання технологічних процесів (особливо в автоматизованих виробництвах) і для забезпечення нормального функціонування транспорту і зв’язку.

Завантажити  Завантажити