Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів в процесі організації їх самостійної роботи

Тип: Курсова.
Наука: Фізика.
Формат: doc.
К-сть сторінок: 37.
Короткий опис:

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1. Методологічні і психолого-педагогічні основи організації самостійної роботи учнів
1.1. Роль і місце самостійної роботи у навчальному процесі
1.2. Психолого-педагогічні особливості самостійної роботи
1.3. Самостійна робота як умова ефективності індивідуалізації та диференціації навчання

Розділ II. Активізація навчально-пізнавальної діяльності під час самостійної роботи на уроках фізики
2.1 Активізація розумової діяльності учнів у процесі навчання фізики.
2.2 Формування узагальнених умінь і навиків самостійної роботи з навчальною літературою по фізиці.
2.3 Самостійна робота по темі «Зміна агрегатних станів речовини»
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Здійснення задачі підростаючого покоління передбачає всебічний розвиток в учнів самостійності. Виховання активності і самостійності слід розглядати як складову частину об’єктно-орієнтованого навчання учнів.

Говорячи про формування у школярів самостійності необхідно мати на увазі дві тісно пов’язані між собою задачі. Перша з яких полягає в тому, щоб розвинути в учнів самостійність в пізнавальній діяльність, навчити їх самостійно оволодівати знаннями, формувати свій світогляд; друга – в тому, що навчити їх самостійно застосовувати свої знання в навчанні і практичній діяльності.

Оволодіння знаннями потребує від учнів самостійної роботи у вигляді спостереження, здійсненні дослідів, вивчення літератури. Без самостійної роботи неможливо оволодіти вміннями і навичками.

Самостійна робота не самоціль. Вона є засобом боротьби за глибокі і міцні знання учнів, засобом формування в них активності і самостійності як рис особистості, розвиток їх розумових здібностей. В цьому зв’язку відіграє важливу роль розробка форм організації самостійної роботи учнів по вивченні основ наукових методів керування нею.

Мета даної роботи полягає в тому, щоб розкрити суть самостійної роботи як необхідної складової процесу навчання.

Об’єкт дослідження – самостійна робота з фізики.

Предмет дослідження – методика організації самостійної роботи учнів з фізики.

Завдання:

1. Аналіз науково-методичної літератури з організації самостійної роботи з фізики;

2. Розробка методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи учнів при вивченні фізики в 8 класі.

РОЗДІЛ 1. Методологічні і психолого-педагогічні основи організації самостійної роботи учнів

1.1. Роль і місце самостійної роботи у навчальному процесі

В період оновлення змісту освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб, головним завданням школи є створення умов, за яких освітній процес для учня стає особистісно-значущим. Згідно з цими принципами відбувається перехід до особистісно-орієнтованого навчання. Зміст такого навчання спрямований на задоволення внутрішніх потреб учня, потреб його буття, особистісного існування: свободи і вільного вибору себе, свого світогляду, дій, вчинків, позицій, самостійності і самореалізації, самовизначення, творчості. Тобто все те, що потрібно учню для будівництва своєї особистості, допомагає їй продукувати власне життя.

Найбільшу цінність в особистісно-орієнтованому навчанні матимуть такі форми, методи та прийоми навчання, які ґрунтуються на організації активної діяльності учнів, наданні їм максимальної самостійності. Лише цілеспрямована самостійна діяльність формує готовність до самоосвіти, створює базу неперервної освіти, і є головним визначальним фактором індивідуальності людини.

Характеризуючи значення самостійної діяльності, самоосвіти, самовиховання, науковці схиляються до однієї думки, що на розвиток особистості найбільш ефективно впливає самостійна діяльність. Наприклад К.Д.Ушинський вважав, що людина повинна виражати свої думки, але потрібно, щоб вона їх мала: “самостоятельные мысли вытекают только из самостоятельно приобретенных знаний”. Самостійна діяльність пов’язана із самостійною роботою.

Загальне визнання самостійної роботи є складним і багатогранним видом діяльності учнів. В педагогічній літературі зустрічаються різноманітні тлумачення самостійної роботи, хоча однозначно вона інтерпретується як цілеспрямована, активна, відносно вільна діяльність суб’єкта учіння.

rar Завантажити