Формування наукового світогляду на уроках фізики в 7-му класі

Тип: Курсова.
Наука: Методика фізики.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 48.
Короткий опис:

ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Проблема формування наукового світогляду школярів в сучасних умовах
1.1. Актуальність проблеми формування наукового світогляду школярів
1.2. Суть і структура світогляду
1.3. Основні підходи до проблеми формування наукового світогляду школярів

Розділ II. Методика формування наукового світогляду в школі
2.1. Роль вчителя у формуванні наукового світогляду
2.2. Формування наукового світогляду під час вивчення фізики в 7 класі
Висновки
Список використаних джерел
Додаток А
Додаток Б
Додаток В

Вступ

Цілеспрямоване формування наукового світогляду в період зміни змісту освіти, як і раніше, залишається найважливішим завданням виховної роботи. І не лише тому, що кожне нове покоління розв’язує проблему співвідношення буття і свідомості, а й тому, що кожний крок на шляху прогресу ставить цю проблему в нових, дедалі складніших історичних умовах. Глибокі зміни в суспільстві потребують і відповідних змін у поглядах, бо без змін у суспільній свідомості, без змін у психології, мисленні, у настроях людей успіху не можна досягнути.

У формуванні наукового світогляду школярів важлива роль належить фізиці, що пояснюється особливим її становищем у системі природничих наук. Фізика – наука про форми матерії, які входять до складу будь-яких матеріальних систем, про взаємодію цих форм та їх рухи. Оскільки форми матерії, руху і взаємодії зустрічаються в будь-яких матеріальних системах, фізика є основою всього природознавства. Специфічні закономірності конкретних класів і типів матеріальних об’єктів вивчають хімія, біологія, астрономія, геологія та інші природничі науки. Однак ці закономірності виникають як специфічні ускладнені види взаємодії форм матерії, що вивчаються фізикою. Фізичні методи широко застосовуються при вивченні будь-яких складних матеріальних систем у різних умовах. Одночасно фізика є найбільш широкою теоретичною основою техніки.

Одним з основних напрямів удосконалення шкільної фізичної освіти є підвищення виховного потенціалу курсу фізики, світоглядного спрямування його вивчення. Найважливішими світоглядними завданнями курсу фізики є розкриття матеріальної природи фізичних (механічних, теплових, електричних, оптичних, квантових) явищ, їх пізнаванності й закономірного зв’язку між ними, об’єктивного характеру законів та причинно-наслідкових зв’язків, діалектико-матеріалістичне тлумачення найважливіших фізичних понять, законів і теорій, співвідношення теорії і практики в науковому пізнанні. Важливо також ознайомлювати учнів з методологічними основами і змістом фізичної науки, з методами наукового пізнання.

Аналіз шкільної практики показує, що закладені в курсі фізики світоглядні можливості реалізуються далеко не повною мірою. Досить часто вчителі зміст розділів чи тем співвідносять лише з окремими положеннями діалектичного матеріалізму. Отже, систематична робота з формування науково-матеріалістичних поглядів і переконань підміняється штучним пошуком так званих виховних моментів. При цьому увага учнів акцентується на окремих прикладах з фізики, якими ілюструють закони й категорії діалектики за зразком: «третій закон механіки є проявом закону заперечення заперечення» чи «плавлення кристала підтверджує перехід кількісних змін у докорінні якісні».

Більшість проблем виховання суспільства пов’язані зі зміною мотиваційних основ діяльності людини. Змінити мотиви поведінки людини, надати їм соціального характеру одне з головних завдань практики виховної роботи сьогодні. А в основі мотивації поведінки людини лежать її найзагальніші уявлення про світ, про місце людини в ньому, тобто те, що входить до поняття “світогляд”.

Практична діяльність людини відбувається на основі її мислительної діяльності, яка регулюється відповідними нормами, принципами, які входять в склад світогляду.

Наукове мислення в широкому розумінні слова це система норм, які виробились в ході багатовікового розвитку науки, інваріантних для всіх епох існування розвиненого наукового знання. Ці норми повинні стати регуляторами мислительної діяльності людей в усіх сферах соціального життя, а тому їх потрібно формувати в процесі навчання, виходячи з того, що наукове мислення в нашу епоху, не є, як щось елітарне, притаманне лише вченим. Вивчення фізики сприяє формуванню в учнів фізичного мислення. Засобами розвитку фізичного мислення є розкриття логіки основ фізичної науки, активізація пізнавальної діяльності учнів, формування певних мислительних операцій.

Мета дослідження розробити ефективні прийоми формування наукового світогляду при викладанні фізики в нових умовах.

Об’єктом дослідження є процес формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики 7-му класі.

Предметом дослідження способи формування у школярів наукового світогляду і наукового мислення.

Гіпотеза дослідження формування наукового світогляду і фізичного мислення школярів на уроках фізики стає досить ефективним, якщо зацікавити учнів, активізувати пізнавальну діяльність, підводити учнів до узагальненого усвідомлення навколишнього світу, формувати певні мислительні операції.

Мета і гіпотеза дослідження визначили слідуючі його завдання:

1. Вивчити науково-методичну літературу з питань формування світогляду при вивченні фізики.

2. Розробити систему уроків з ефективним формуванням наукового світогляду учнів.

3. Дослідити результативність проведеної роботи.

Методи дослідження : аналіз психолого-педагогічної літератури, констатуючий та формуючий експеримент, бесіда, анкетування.

rar

 Завантажити