Формування навчальних вмінь і навичок на уроках фізики при допомозі ППЗ

Тип: Курсова.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 45.
Короткий опис:

ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Теоретичне обґрунтування становлення педагогічних програмних засобів в системі освіти в загальноосвітній школі
1.1 Етапи створення та розвитку комп’ютерного навчання

1.2 Програмні засоби навчального призначення
1.3. Використання педагогічних програмних засобів на уроках фізики
Розділ ІІ. Практичне використання електронного підручника на уроках фізики
2.1. Електронний підручник – можливості та призначення
2.2. Ефективність методики проведення уроку з використанням ППЗ
Висновок
Список використаних джерел

Вступ

Актуальність дослідження. Перехід на комп’ютерні освітні технології створює умови для розширення інформаційних, методичних і технологічних меж традиційного навчання, збільшення його дидактичних можливостей шляхом урахування сучасних досягнень психологічної науки, проектування нових видів діяльності учнів, підсилення впливу на мотиваційну сферу, створення навчальних середовищ, орієнтованих на досягнення запланованих навчальних, виховних і розвивальних цілей. В зв’язку з цим потенціал електронних навчальних середовищ, в яких враховано зазначені позиції та дотримано методичні, ергономічні та психолого-фізіологічні вимоги, має бути значно вищим ніж у традиційних за більшістю критеріїв якості даного виду засобів навчання.

Наше суспільство переживає швидкі й фундаментальні зміни в структурі й областях діяльності. Ми перебуваємо в стані переходу від індустріального століття до інформаційного. Корінь багатьох змін криються в нових способах створення, зберігання, передачі й використання інформації. Це означає, що величезне число людей все частіше й частіше зіштовхується з необхідністю обробки постійно зростаючого обсягу інформації.

Комп’ютерні технології виявляють собою цілком очевидні прояви інформаційної революції. Тому стає зрозумілим той пильний інтерес, що проявляється до комп’ютерної грамотності вчителя, що шукає шляхи адаптації школи до сучасного світу. Все більше число батьків, учителів і учнів приходять до переконання, що в результаті отриманих знань про комп’ютери й отриманих навичок роботи на них діти будуть краще підготовлені до життя.

Але чи треба дітям використати комп’ютери в школі або, скажемо більш конкретно, на уроках не інформатики, а фізики?

Багато педагогів відповідають на це питання ствердно. У деяких є заперечення філософського або чисто практичного характеру. Однак усі згодні з тим, що якась адаптація школи до комп’ютерного століття необхідна. Єдиної ж думки про те, у чому вона повинна складатися, не існує. Частина людей переконані в тім, що комп’ютер надає нові можливості для творчого розвитку дітей і їхніх учителів, дозволяє звільнитися від традиційного курсу навчання й розробити нові ідеї й засоби вираження, дає можливість вирішувати більше цікаві й складні проблеми по предметі. І тому, мабуть, немає сумніву в тім, що тема формування навчальних умінь і навичок на уроках фізики при допомозі ППЗ є актуальною на сьогодні.

Об’єкт дослідження – процес навчання учнів під час вивчення фізики із використанням ППЗ.

Предмет дослідження – впровадження ППЗ у процес навчання фізики.

Мета дослідження – теоретична та експериментальна перевірка електронного посібника з фізики для учнів 8 класу (на прикладі уроку з теми «Робота. Потужність. Енергія»).

Для досягнення поставленої мети та підтвердження гіпотези в процесі дослідження необхідно було виконати такі завдання:

1) провести аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури, присвячених проблемі використання комп’ютерних програмних засобів у викладанні фізики в загальноосвітніх навчально-виховних закладах;

2) провести аналіз сучасних ППЗ по фізиці;

3) визначити основні методичні підходи до застосування ППЗ з фізики для учнів 8 класу;

4) експериментально перевірити ефективність застосування електронного підручника «Фізика 7».

Для розв’язання завдань дослідження було використано методи дослідження:

1) теоретичні (системний аналіз проблеми на основі вивчення психолого-педагогічної й методичної літератури);

2) емпіричні (спостереження та аналіз навчального процесу, тестування, бесіда, аналіз письмових робіт, констатуючий і формуючий педагогічні експерименти, комп’ютерна обробка результатів педагогічного експерименту).

rar

 Завантажити