Методика організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у формі нетрадиційних уроків з фізики у 7-8 класах

Тип: Курсова.
Наука: Фізика.
Формат: doc.
К-сть сторінок: 58.
Короткий опис:

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ
1.1. Передумови використання на уроках фізики нетрадиційних форм навчання
1.2. Застосування інтерактивних технологій при нетрадиційних уроках

Розділ II. МЕТОДИКА ОРАНІЗАЦІЇ НАВЧАЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ФОРМІ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ З ФІЗИКИ У 7-8 КЛАСАХ
2.1 Організація та зміст навчально-виховного процесу в умовах проведення нетрадиційних уроків з фізики
2.2 Методика проведення та результати педагогічного експерименту
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Сучасний розвиток суспільства характеризується корінними змінами в усіх сферах людської діяльності: суспільно-політичній, виробничій, економічній та ін. Для деякої частини населення вони мають негативний характер і виявляються в девальвації духовних цінностей, порушенні моральних норм поведінки, хижацькому ставленні до природи тощо. Подолання цих явищ можливе за умов зростання інтелектуального, культурного і духовного потенціалу українського народу, що вимагає оновлення змісту шкільної освіти, в основі якої має бути принцип гуманізму. На необхідність такого процесу наголошується в законі України “Про освіту”, Державній національній програмі «Освіта:XXI століття», Концепції розвитку загальноосвітньої школи України. Цей напрямок віднесено до пріоритетних у Національній доктрині розвитку освіти України, що визначатиме стратегію реформування галузі найближчим часом.

Шляхами реалізації принципу гуманізму вчені вважають гуманізацію та гуманітаризацію навчального процесу всіх шкільних дисциплін. Проблема гуманітаризації навчання досліджена глибоко на загально дидактичному рівні В.І.Астаховою, П.П.Бачинським, О.В.Бондаревсько., Т.Б. Буяльською, Б.Т.Лихачовим, О.О.Касьяном, І.М.Козловською, А.В.Степанюк, які вбачали результат ІУ розв’язання в розвитку кожного професіонала як духовно багатої людини. Визначено зміст поняття “гуманітаризація” та шляхи реалізації принципу гуманітаризації в навчальному процесі. О.П.Ващенко, Л.ЯЗоріна, В.Р.Ільченок, І.В.Кузнецова, Є.П.Летавін з’ясували можливості гуманітарного потенціалу природничих дисциплін у контексті особистісно-ціннісного спрямування навчання й підготовки молоді до життя у технологізованому суспільстві.

Об’єктивне протиріччя між потенціалом методичної системи розвитку учнів у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі і недостатньою методичною розробкою цієї актуальної педагогічної проблеми обумовило.

Об’єкт дослідження процес навчання фізики в загальноосвітньої школі.

Предмет дослідження навчально-виховний процес з фізики у 7 та 8 класах в умовах впровадження новітніх педагогічних технологій.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні розробленого нами навчально-виховного процесу шляхом впровадження нетрадиційних педагогічних технологій на уроках фізики.

Завдання дослідження:

1. З’ясувати суть та виявити стан процесу навчання фізики у загальноосвітній школі та висвітлення його в психолого-педагогічній літературі.

2. Розробка та реалізації принципу навчання засобами нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу на уроках фізики.

3. Розробити методику проведення нетрадиційних уроків з фізики у 7-8 класі та обґрунтувати методику їх проведення.

Методи проведення дослідження

– Теоретичний аналіз психолого- педагогічної та методичної літератури.

– Спостереження, бесіди з учнями.

– Педагогічний експеримент.

– Аналіз синтез.

rar

 Завантажити