Прикладні задачі в шкільному курсі геометрії

Тип: Курсова.
Наука: Математика.
Формат: doc.
К-сть сторінок: 45.
Короткий опис:

ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Теоретичні основи прикладної спрямованості шкільного курсу математики
1.1. Поняття «задачі» у математиці
1.2. Аналіз шкільних підручників з геометрії

1.3. Психолого-педагогічні особливості учнів до розв’язання задач з геометрії
Розділ ІІ. Методичні аспекти використання прикладних задач при вивченні шкільного курсу геометрії
2.1. Методика реалізації функцій прикладних задач у навчанні планіметрії
2.2. Методика реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії
Висновок
Список використаних джерел
Додаток 1
Додаток 2

Вступ

Актуальність дослідження. У наші дні перед школою все більше ставляться завдання щодо поєднання навчання з продуктивною працею, дальшого підвищення ефективності навчання, забезпечення комп’ютерної грамотності тощо.

Але наявність знань, нажаль, не означає, що учні здатні застосовувати їх в різноманітних конкретних ситуаціях. Така здатність не з’являється сама, а формується в процесі цілеспрямованого педагогічного впливу, який забезпечує набуття школярами таких знань, на які вони можуть опиратись в трудовій та суспільній діяльності.

Відповідний рівень математичної підготовки досягається в процесі навчання, орієнтованого на широке розкриття зв’язків математики з навколишнім світом, із сучасним виробництвом. Тому очевидна необхідність підсилення практичного, прикладного спрямування шкільної освіти.

Розкриття практичного значення матеріалу, який вивчають під час виконання учнями практичної роботи, – один з ефективних прийомів прикладного спрямування шкільного курсу математики. В результаті учні мають можливість зробити деякі попередні емпіричні висновки і зацікавитись їх теоретичнім обґрунтуванням. Навчальний процес бажано будувати так, щоб учні відчували потребу усвідомлення теоретичного матеріалу, а не тільки запам’ятовували записи готових теоретичних положень. Лише за такої умови вони зможуть відчувати закономірності, які вивчають, і потребу цих знань для практичної діяльності. Осмислені відповідні практичні завдання допомагають учням збагнути цінність вивченого.

Прикладне спрямування шкільного курсу математики можна здійснювати й за допомогою окремих традиційних задач, які є в шкільних підручниках. Для цього тексти таких задач наближують до практичних потреб, якими цікавляться і живуть учні, батьки та навколишнє населення.

Загальновідомо, що пізнання може виникати в результаті живого споглядання або внаслідок мислення, яке спирається на реальні зв’язки розглядуваних понять. Учень не може користуватись абстрактним мисленням. Конкретна основа потрібна на всіх рівнях використання абстрактних понять. Особливо вона бажана тоді, коли, враховуючи логічні взаємозв’язки, учень має справу з поняттями,утвореними за допомогою багатоступінчастих абстракцій.

До структури навчального процесу доцільно вводити різні види практичної діяльності та прикладного використання теоретичних положень. Зміст прикладних і практичних задач має бути доступним, а розв’язання посильним як щодо використання теоретичних положень, так і засвоєних умінь, фізичних зусиль тощо.

Окремі задачі несуть на собі теоретичне навантаження суміжних дисциплін (фізика, астрономія, хімія, біологія, географія тощо). Під час розв’язування таких задач учні не тільки навчаються застосовувати математичні знання, а й дістають нові відомості.

Мета дослідження – розробити методичні рекомендації щодо реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу геометрії.

Об’єкт – навчання геометрії в загальноосвітній школі.

Предмет – використання прикладних задач у шкільному курсі геометрії.

Гіпотеза дослідження – якщо систематично реалізовувати прикладну спрямованість шкільного курсу геометрії при вивченні теоретичного матеріалу і розв’язуванні задач, то це посилить мотивацію й ефективність навчання.

Досягнення мети роботи здійснювалося розв’язком наступних завдань:

1. Проаналізувати розв’язання проблеми в психолого-педагогічній, навчально-методичній літературі та стан її реалізації у шкільній практиці.

2. Визначити доцільні засоби реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу геометрії та розробити методичні рекомендації їх використання.

3. Перевірити експериментально ефективність розробленої методики.

rar

 Завантажити