Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній національній школі

Тип: Курсова.
Наука: Методика фізики.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 66.
Короткий опис:

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ І. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З ФІЗИКИ У СУЧАСНІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
1.1. Особливості навчання фізики в середній школі
1.2. Роль і місце експериментального методу в шкільному курсі фізики

Розділ II. Науково-теоретичні основи розвитку та удосконалення навчального фізичного експерименту
2.1. Дидактичні та психологічні основи шкільного фізичного експерименту у навчальному процесі
2.2. Шкільний фізичний експеримент як педагогічна система
2.3. Різні види експерименту, як система шфе
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми обумовлена тим, що в сучасних умовах перебудови освіти у середніх навчальних закладах різного типу і профілю фізика, виступаючи основою природознавства і виробництва, не повинна розглядатися як вузька навчальна дисципліна. Вона є важливим компонентом загальнолюдської культури взагалі і суттєво впливає на розвиток мислення, формування наукового світогляду учнів, відіграє важливу роль у моральному, естетичному та екологічному вихованні молоді. Дуже великі її можливості в аспекті практичної підготовки випускників школи, у поліпшенні політехнічної освіти молоді. Тому курс фізики є обов’язковим предметом у всіх навчальних закладах незалежно від їх типу і профілю. Одночасно зміст курсу фізики к навчального предмету, та методика його викладання у кожному навчальному закладі не може бути однотипною. Постає проблема розробки варіативного змісту та адекватної йому методики навчання. Розробка оптимального варіанту використання різних методів, форм і засобів навчання у поєднанні з відповідною системою шкільного фізичного експерименту є важливим і актуальним завданням.

1. Не однотипне вивчення курсу фізики в сучасній середній школі вимагає розробки та створення різних систем ШФЕ. Кожна така система має відповідати змістові навчального матеріалу, методам експериментальних досліджень, що запроваджуються під час вивчення базового, систематичного чи профільного (відповідно гуманітарного, технічного, фізико-математичного) курсу фізики. Поряд з цим, запровадження інтегрованих курсів фізики з іншими навчальними дисциплінами ставить проблему створення такої системи ШФЕ, котра досить переконливо ілюструвала б ті експериментальні наукові методи дослідження, які широко використовуються як у фізиці, так і в інших науках (наприклад, метод осцилографування, графічний метод, інтерференційний, спектральний та інші, що виправдано називаються загальнонауковими методами дослідження природи).

2. Сьогоднішній стан забезпечення процесу вивчення окремих розділів курсу фізики середньої школи навчальним експериментом і відповідними його засобами навчання значно погіршився. Він не повною мірою відповідає сучасним вимогам, що потребує розробки різних видів навчального експерименту та обладнання, а також методичного забезпечення для ефективного використання комп’ютерної техніки.

3. Дослідження в галузі методики фізики з проблеми змісту фізичної освіти (О.І.Бугайов, С.У.Гончаренко, О.І.Ляшенко, В.Г.Разумовський, О.В.Сергеев, А.В.Усова та ін.) та шкільного фізичного експерименту (Л.І.Анциферов, В.А.Буров, Ю.І.Дік, Л.Р.Калапуша, В.Ю.Кліх, Є.В.Коршак, Д.Я.Костюкевич, Б. Ю. Миргородський, М.Я.Молотков, В.Г.Нижник, В.І.Савченко, В.Ф.Савченко, В.І.Тищук, Г.М.Цілинко та інші) дозволяють представити систему ШФЕ як ефективно діючу педагогічну систему у навчальному процесі з фізики, що дає можливість ширше розглянути і встановити взаємозв’язки ШФЕ з іншими елементами у процесі навчання, виявити основні тенденції розвитку та визначити шляхи удосконалення навчального експерименту й обладнання з фізики.

У зв’язку з цим об’єктом дослідження обрано процес навчання фізики в середніх навчальних закладах в аспекті впливу системи ШФЕ на його результати та на активність пізнавальної діяльності його учасників.

Предметом дослідження на різних етапах його виконання виступали:

– шкільний навчальний експеримент як невід’ємна складова методики навчання фізики у його зв’язках і взаємовідношеннях;

– сукупність різних видів шкільного фізичного експерименту та методика і техніка їх постановки в умовах навчання фізики за програмами;

Основна мета дослідження полягає у виявленні взаємозв’язків системи ШФЕ у навчальному процесі з фізики, визначенні основних закономірностей розвитку системи ШФЕ для ефективного вивчення курсу фізики на основі посилення ролі загальнонаукових експериментальних методів дослідження та сучасних фізичних наукових досягнень.

Відповідно до поставленої мети під час дослідження розв’язувалися дві групи завдань. Перша з них охоплювала аналіз процесу навчання фізики у сучасній середній школі в аспекті виявлення у ньому ролі ШФЕ як педагогічної системи і, відповідно, формулювання тенденцій розвитку та шляхів подальшого вдосконалення системи навчального експерименту з фізики на сучасному етапі його розвитку. Друга група завдань охоплювала практичний аспект розробки системи ШФЕ і передбачала удосконалення змісту, методики і техніки різних видів навчального фізичного експерименту (демонстрацій, лабораторних робіт, фізичного практикуму, індивідуальних домашніх дослідів і спостережень та експериментальних задач) з метою широкого запровадження у навчальному процесі фізичних наукових методів дослідження, що трансформувалися у загальнонаукові методи дослідження та відображають найважливіші напрямки сучасних наукових досягнень та можливість їх використання у процесі навчання.

Гіпотеза дослідження: встановлення з урахуванням комплексного аналізу взаємозв’язків шкільного фізичного експерименту з іншими компонентами навчального процесу дозволить виявити основні закономірності розвитку та шляхи удосконалення системи ШФЕ як ефективно діючої динамічної педагогічної системи, здібної позитивно впливати на рівень і якість знань учнів з фізики та активізувати пізнавальну діяльність школярів на основі загальнонаукових експериментальних методів дослідження та останніх досягнень в галузі фізики.

Концепція науково-методичних пошуків під час виконання дослідження для комплексного розв’язання проблеми створення дидактичної системи навчального експерименту та використання його в сучасній середній школі включала:

1- використання діалектики процесу пізнання, яка базується на єдності чуттєвого і раціонального, аналізу і синтезу, логіки й інтуїції, сторичного і логічного у пізнанні, на взаємозв язаних формах відтворення об’єкта різним стилем мислення, взаємозв’язку емпіричного і теоретичного у пізнанні;

2- застосування теорії системного аналізу, принципу діяльнісного підходу та принципу історизму до предмета дослідження;

3- запровадження принципу створення та застосування навчально- методичного комплексу та матеріально-технічного забезпечення учбового процесу.

Виходячи із вищезазначеного, вибрана тема курсової роботи “Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній національній школі”.

rar

 Завантажити