Тенденції розвитку фізики як навчального предмета в середній загальноосвітній школі України

Тип: Курсова.
Наука: Методика фізики.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 45.
Короткий опис:

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти розвитку фізики, як навчального предмету
1.1. Етапи розвитку фізики як навчального предмету
1.2. Роль історизму і шляхи його використання в навчанні фізики

1.3. Використання елементів історизму на уроках фізики
РОЗДІЛ ІІ. Методичні засади розвитку фізики, як навчального предмету
2.1. Проблемне навчання, як метод залучення учня до активної діяльності
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Вступ

Фізика посідає важливе місце серед навчальних предметів основної школи, оскільки в процесі навчання фізики формується науковий світогляд учня, розвиваються його інтелектуальні та творчі здібності. Знання, отримані під час вивчення фізики, стають основою технічної грамотності людини, дозволяють використовувати результати фізичних досліджень і відкриттів для задоволення матеріальних та духовних потреб особистості.

Формування в учнів міцних знань з фізики вимагає пошуку нових та вдосконалення вже відомих методичних прийомів і засобів навчання, вдосконалення організації навчального процесу.

В наш час головне завдання і проблема кожного вчителя – це залучення школярів до науки взагалі і фізики зокрема.

Одним із шляхів вирішення цього питання є використання на уроках елементів історії.

Звичайно, такий критерій відбору, що по суті є методологічним, повинен поєднуватися з вказаними раніше педагогічними критеріями. Це означає, що матеріал історії фізики, повинен бути пропущеним через своєрідний “педагогічний сепаратор”. В результаті з нього відбирається не лише найсуттєвіше з точки зору розвитку фізики і її сучасного стану, але і найкорисніше в освітньому і виховному відношенні, найпереконливіше та зрозуміле для учнів. А це, зокрема, означає, що в історичному матеріалі в першу чергу виділяється те, що показує, якою була епоха, коли було зроблено відкриття, як отримали той чи інший висновок, чому фізика прийшла до тієї чи іншої ідеї, яким був хід думки вченого, якою людиною він був і в яких умовах працював, яка загальна логіка розвитку фізичної ідеї. В такій педагогічній обробці наявних історичних матеріалів та в їх адаптації до потреб і можливостей навчання фізики в школі потрібно компонувати свою діяльність.

Завдання історико-наукового дослідження полягає не тільки в тому, щоб поповнити факти й описати, що було досягнуто наукою в той чи інший період, але і в тому, щоб розкрити, як і завдяки чому були досягнуті її успіхи і, встановивши принципи розвитку науки в минулому, оцінити це для майбутнього. Аналіз історико-методичних проблем становлення та розвитку фізики як навчального предмета в середній загальноосвітній школі України вимагає комплексного системного підходу. Тому особливе значення для дослідження має виділення методологічних підходів до розв’язання проблеми співвідношення історії й сучасності.

Актуальність дослідження. У ході дослідження ми керувалися основними засадами методології наукового пізнання: соціальною обумовленістю розвитку науки й разом з тим необхідністю обліку логіки її внутрішнього розвитку; історизму у суспільних науках; єдністю історичного й логічного в дослідженні суспільних явищ; системним підходом до аналізу явищ природи і суспільства. При цьому ми спиралися на висновки й узагальнення методологічного характеру стосовно питань розвитку середньої загальноосвітньої школи і психолого-педагогічної науки, що містяться у працях відомих науковців: Ю.К.Бабанського, Г.О.Балла, О.І.Бугайова, Л.С.Виготського, П.Я.Гальперіна, С.У.Гончаренка, Д.Д.Зуєва, Є.В.Коршака, О.І.Кульчицької, О.М.Леонтьєва, О.І.Ляшенка, М.Т.Мартинюка, О.О.Пінського, О.В.Сергєєва, Є.М.Сульженко, Н.Ф.Тализіної, О.К.Тихомирова, І.К.Туришева, А.В.Фурмана, М.Н.Шабаліна та інших.

Мета дослідження – виявити тенденції розвитку фізики як навчального предмета в середній загальноосвітній школі України.

Завдання дослідження – виокремити та проаналізувати в історичному і методичному аспектах періоди становлення та розвитку вітчизняної методичної системи навчання шкільної фізики. Проаналізувати роль історизму і шляхи його використання на уроках фізики.

rar

 Завантажити