Короткотривалі фронтальні лабораторні роботи

Тип: Реферат.
Наука: Методика фізики.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 23.
Короткий опис:

Зміст
Місце і роль короткотривалим фронтальних лабораторних робіт у навчальному процесі з фізики
1. Класифікація короткотривалих лабораторних робіт за методом проведення:
2. Класифікація короткотривалих лабораторних робіт за характером пізнавальної діяльності учнів (ступенем їх самостійності)

3. Класифікація короткотривалих лабораторних робіт за домінуючою дидактичною метою
4. Класифікація короткотривалих лабораторних робіт за фізичною тематикою (фізичним змістом)
5. Класифікація короткотривалих лабораторних робіт за приладами, необхідними для виконання
6. Класифікація короткотривалих лабораторних робіт за місцем виконання
7. Класифікація короткотривалих лабораторних робіт за видом керування
8. Класифікація короткотривалих лабораторних робіт за об’єктом вивчення
Організаційні складові проведення короткотривалих фронтальних лабораторних робіт
Короткотривала фронтальна лабораторна робота № 7
Висновки
Список використаних джерел

Місце і роль короткотривалим фронтальних лабораторних робіт у навчальному процесі з фізики

У науково-методичній літературі на даний час не існує єдиного погляду на систему шкільного фізичного експерименту (ШФЕ), провідні вчені виділяли різні її складові. Зокрема, 3. В. Сичевська вважала, що фізичний експеримент застосовують у вигляді фронтального експерименту, проведення лабораторних робіт без детальних інструкцій, розв’язування експериментальних вправ у класі й вдома, постановки експериментів під час праці у шкільній майстерні та на дослідній ділянці. Е. Н. Горячкін розглядав можливість поділу ШФЕ на три основних і відмінних між собою види: демонстраційні експерименти, лабораторні досліди або заняття, позакласні заняття з підготовки учнями демонстраційного експерименту і проведення дослідів у групах з виготовлення приладів і технічного моделювання. В. Ф. Шилов та М. М. Шахмаєв в системі ШФЕ виділяли: фундаментальні досліди, які складають експериментальну основу сучасної фізики, демонстраційні досліди, постановка яких випливає із педагогічних міркувань, фронтальні лабораторні роботи, фізичний практикум. О. І. Бугайов, класифікуючи фізичний експеримент (за організаційною ознакою), виділяє такі чотири його види: демонстраційні досліди (демонстраційний експеримент), фронтальні лабораторні роботи, досліди і спостереженя, фізичний практикум, позакласні досліди й спостереження учнів. І. В. Коршак та Б. Ю. Миргородський виділяють такі види ШФЕ: демонстраційні досліди, які виконує вчитель, фронтальні лабораторні роботи, роботи фізичного практикуму, експериментальні задачі, позакласні досліди.

Враховуючи наведені вище погляди вчених на систему ШФЕ, підмітимо ще раз її складові:

1. Демонстраційний експеримент вчителя (коли досліди демонструє вчитель).

2. Фронтальні лабораторні роботи.

3. Роботи фізичного практикуму.

4. Експериментальні завдання і задачі.

5. Домашній експеримент учнів.

Як відмічають, всі дослідники, однією зі складових системи шкільного фізичного експерименту є фронтальні лабораторні роботи. Необхідність запровадження лабораторного експерименту зумовлена насамперед тим, що демонстраційний експеримент при позитивному його впливі на пізнання учнями об’єкта вивчення не вичерпує всіх можливостей активного сприйняття явищ і процесів, що вивчаються на уроці, оскільки переважно пасивне спостереження за виконанням дослідів вчителем, використання результатів, отриманих внаслідок його дій, без проведення жодних самостійних експериментальних дій аж ніяк не сприяє формуванню в учнів практичних вмінь і навичок, придатних до подальшого використання.

Лабораторні заняття певною мірою є відображенням експериментального методу, що широко застосовується в науці. Доречно відмітити той факт, що фізичний експеримент у навчальному процесі, на відміну від наукового пізнання, виконує дещо іншу функцію, зокрема максимально сприяє «чуттєво-наочному» обґрунтуванню теоретичного знання, яке засвоюється учнями.

Поряд з тим лабораторний експеримент має велике загальноосвітнє, виховне, розвиваюче і мотивуюче значення у навчанні. У процесі самостійного проведення експерименту, виконання дослідів і лабораторних робіт учні не лише переконуються в об’єктивності фізичних законів, знайомляться з методами наукових досліджень у фізиці, але й самостійно виконують вимірювання фізичних величин, оволодівають практичними вміннями й навичками, навчаються користуватися відповідними приладами, що особливо важливо для подальшої практичної діяльності.

Однією із суттєвих переваг короткотривалих фронтальних лабораторних робіт є можливість залучення в потрібний момент учнів всього класу до процесу відшукання шляхів розв’язання тієї чи іншої навчальної проблеми. Досить часто дані роботи експериментально ілюструють пояснення вчителя, служать засобом відшукання відповідей на питання учнів, виступають вирішальним елементом підготовки до наступних занять. Організацію сприйняття школярами наявного в лабораторній роботі фізичного досліду слід розглядати крізь сукупність методів і методичних прийомів, що забезпечують, врешті-решт, його високу педагогічну ефективність. При цьому повинні бути виконані такі ви¬моги до лабораторного експерименту.

rar

 Завантажити