Метод проектів на уроках фізики в 9 класі

Тип: Реферат.
Наука: Методика фізики.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 16.
Короткий опис:

Зміст
Вступ
Проект як педагогічна категорія
Реалізація методу проектів на уроці
Проект «Перспективи енергетики»
Висновок
Список використаних джерел

Вступ

У фізиці, як навчальному предметі, закладений великий потенціал для всебічного розвитку особистості. Накопичення знань про закони природи, формування навиків розв’язування задач та виконання лабораторних робіт – це мінімум, який може отримати учень, підходячи до вивчення фізики формально. Приклади прояву та застосування фізичних законів, наведені в підручниках, демонстрації макетів та діючих моделей різних механізмів, екскурсії тощо – це далеко не повний перелік засобів, що використовуються на уроках фізики для підведення учнів до осмисленого вивчення предмету.

Проектний метод має багато переваг порівняно з традиційними. Працюючи над проектом, учні діють не шаблонно, знаходять власний шлях розв’язку завдань, вчаться користуватись різними джерелами інформації, аналізувати отриману інформацію, вибирати найкорисніше, те, що допоможе розв’язати проблему.

Підготовка до захисту готового проекту вимагає відпрацювання уміння представити свої результати в такій формі, що вони були цікавими та зрозумілими слухачам.

Проектний метод розв’язує багато педагогічних завдань: створення позитивної мотивації в процесі навчання; формування навичок розумової праці, узагальнення інтелектуальних умінь у процесі пошуку джерел інформації з обраної теми, формулювання результатів і висновків; вироблення прийомів колективної праці; оволодіння письмовим і усним мовленням. [4]

Проект як педагогічна категорія

Проект – спеціально організований вчителем та самостійно виконаний учнями комплекс дій, що завершуються створенням творчого продукту. Проект – сукупність навчально – пізнавальних прийомів, які дають змогу розв’язати ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з обов’язковою презентацією своїх результатів.

Проект – це своєрідна тріада: задум – реалізація – продукт.

Проектною діяльністю треба доповнити навчальний процес, щоб проект був не замість уроків, а разом з уроками, іноді доцільно впроваджувати проект у гуртковій, позакласній роботі.

Вчитель з носія готових знань перетворюється в організатора пізнавальної діяльності своїх учнів, змінюється психологічний клімат у класі, вчитель використовує нові види самостійної діяльності учнів, робить акцент на завдання дослідницького, пошукового, творчого характеру.

Метод проектів (метод проблем) виник в 20-ті роки минулого сторіччя в США. Метод пов’язаний з гуманістичними ідеями в освіті. Засновники методу були американський філософ і педагог Д. Дьюї, а також його учень В.Кілпатрик. Пропонували навчання на активній основі, через діяльність учня, який зацікавлений в нових знаннях та уміннях, перед учнем ставимо проблему, яку він може зрозуміти і вирішити. Учень – творець і дослідник, відкриває нове для себе, хоч для людства дана інформація не нова. Дана технологія представляє один з можливих способів реалізації проблемного методу. Вчитель ставить задачу, тим самим окреслює вимоги та результати навчання, вихідні дані. Підвищується рівень самостійної роботи учнів, переходить у практичну дослідницько-пошукову роботу. Проектне навчання є непрямим. І тут є цінними не тільки результати, але й ще більшою мірою сам процес. В основу методу покладена ідея, практична спрямованість на результат, який можна застосувати, побачити.

rar

 Завантажити